7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat willen we bereiken?

Oss is een krachtige gemeente. Een grote stad met prachtige kernen in een afwisselend buitengebied. In Oss is het fijn wonen, met veel variatie, kwaliteit en voorzieningen. Dat willen we behouden en versterken. Sociale cohesie is daarbij belangrijk.
Doel is een aantrekkelijke stad. Dat betekent een krachtig centrum om te winkelen, te recreëren en te wonen, maar ook bedrijvigheid die voorziet in werkgelegenheid voor de stad en de regio.
We versterken de woningmarkt structureel volgens de speerpunten uit de woonvisie. Een belangrijk speerpunt is de integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Mensen met een specifieke woonbehoefte willen we zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Een krachtig stadscentrum
2. Een leven lang wonen in Oss
3. Goede balans tussen economie, leefbaarheid en natuur
4. Evenwicht in een veranderend buitengebied
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Een krachtig stadscentrum
2. Een leven lang wonen in Oss
3. Goede balans tussen economie, leefbaarheid en natuur
4. Evenwicht in een veranderend buitengebied
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • We moeten ons realiseren dat we als gemeente niet alles kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de detailhandel.
  • Het is belangrijk om scherper te maken wat we precies willen bereiken en wat we daaronder verstaan.
  • Soms zitten beeldvorming en een negatief imago ons in de weg. Er is meer communicatie/marketing nodig om dat positief te beïnvloeden. Minder bescheiden zijn is ook belangrijk. Dat geldt niet alleen voor dit programma, maar voor het hele fysieke domein (programma’s 5, 6, 7 en 8).