3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Wat willen we bereiken?

Mensen vormen met elkaar gemeenschappen, in buurten, wijken en kernen, in verenigingen, in sportclubs, in scholen, in kerken en moskeeën etcetera. Hoe sterker en vitaler al deze gemeenschappen kunnen functioneren, hoe beter het is. Daarom moeten er zo min mogelijk hindernissen zijn voor mensen om deel uit te maken van een gemeenschap. Dan krijgen we bloeiende gemeenschappen met kunst, cultuur, verenigingsleven en sport. Inwoners nemen hier waar mogelijk zelf initiatieven voor en organiseren dit zelf. Als gemeente stimuleren en ondersteunen we dit. Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke voorwaarden om ontmoeten, sporten en cultuur mogelijk te maken. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de positie van jongeren. Onder het motto van ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen we hen hier meer bij betrekken. Verder bevorderen we in dit programma een gezonde leefstijl van inwoners.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen
2. Een grotere betrokkenheid van gebruikers van voorzieningen
3. Maatschappelijke activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk
4. Realiseren van hervormingen in de cultuursector
5. Meer mensen die sporten en gezond bewegen
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen
2. Een grotere betrokkenheid van gebruikers van voorzieningen
3. Maatschappelijke activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk
4. Realiseren van hervormingen in de cultuursector
5. Meer mensen die sporten en gezond bewegen
Kunst & cultuur
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen

  • We zagen in 2015 dat bepaalde ontwikkelingen doorzetten: bijvoorbeeld ontgroening (en daardoor minder kinderen in Oss), de drie transities, de veranderingen voor de woningcorporaties, meer moeite (m.n. in het stedelijke gebied) om besturen te vinden voor de beheersstichtingen van de wijk- en dorpshuizen, meer druk op de exploitaties (bij scholen, culturele instellingen en beheerstichtingen). Hiermee moeten we in de nabije toekomst aan de slag, omdat deze ontwikkelingen de betaalbaarheid en beheersbaarheid van de voorzieningen beïnvloeden. Ook moeten we nadenken of de huidige verdeling van verantwoordelijkheden over de gemeenschapshuizen in stand kan blijven.
  • We verkennen of we subsidies nog gerichter kunnen inzetten op activiteiten in plaats van in accommodaties.