2. Werk, inkomen en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee naar vermogen. We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren. In werk, op school en breder in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Ons doel is zelfredzaamheid en (economische) zelfstandigheid. Onze opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Daarbij is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat uitval in het onderwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
2. Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
3. Actieve inzet van vrijwilligerswerk
4. Op maat toepassen van armoedebeleid
5. Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt
6. Opstellen en uitvoeren van een Lokaal Educatieve Agenda
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
2. Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
3. Actieve inzet van vrijwilligerswerk
4. Op maat toepassen van armoedebeleid
5. Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt
6. Opstellen en uitvoeren van een Lokaal Educatieve Agenda
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • We hebben richting gekozen en deden aanzetten op diverse gebieden. De uitdaging is om de komende jaren te komen tot echte concretisering, bijvoorbeeld bij armoedebeleid, Talentencampus en IKC’s.
  • We willen meer aandacht voor innovatie en projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Participatiewet en het bredere sociaal domein.
  • We moeten goede verbindingen (blijven) leggen met de relevante thema’s uit andere programma’s, zoals economie en zorg. De integraliteit van programma-overstijgende thema's is belangrijk.