1. Zorg en welzijn

Wat willen we bereiken?

Oss is een sociale gemeente waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van de mogelijkheden van de inwoner en de ondersteuning die nodig is als gevolg van beperkingen in het maatschappelijk functioneren. De meeste inwoners zijn prima in staat problemen zelf het hoofd te bieden. Inwoners die ondersteuning nodig hebben krijgen die zo licht mogelijk of zo zwaar als nodig, zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Om vragen van (kwetsbare) inwoners dichtbij te signaleren en samen op te lossen zijn teams van professionals in de wijk opgericht. Inwoners die op gespecialiseerde ondersteuning zijn aangewezen verwijzen we snel en effectief door. Voor de groep mensen die tijdelijk of chronisch (ook zwaardere) ondersteuning nodig hebben is die beschikbaar. De ondersteuning sluit aan op de eigen mogelijkheden en behoeften. Maatwerk is het uitgangspunt.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
1. Bevorderen van de kracht van de samenleving
2. Er is voldoende en adequate ondersteuning vanuit de WMO, jeugdhulp en welzijn
3. Goede samenwerking met en tussen alle partijen in het veld
4. Effectieve en professionele toegang tot zorg en ondersteuning
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Bevorderen van de kracht van de samenleving
2. Er is voldoende en adequate ondersteuning vanuit de WMO, jeugdhulp en welzijn
3. Goede samenwerking met en tussen alle partijen in het veld
4. Effectieve en professionele toegang tot zorg en ondersteuning
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Algemeen
In de programmabegroting 2016-2019 zijn activiteiten opgenomen die we gaan doen. Naar aanleiding van de evaluatie leggen we extra accent op:

  • Integraliteit tussen de transities (WMO, Jeugd, Participatiewet);
  • Innovatie en kanteling;
  • Burgerinitiatief;
  • Monitoring;
  • Doorontwikkeling van de toegang tot zorg.