Leeswijzer

Inleiding

De programma-evaluatie is nieuw.
Het doel ervan is in hoofdlijnen terug te kijken op het uitgevoerde beleid in het afgelopen jaar. Dat doen we vóórdat we starten met de kadernota 2017. Hierdoor kunnen we de input van de evaluatie hier in meenemen. Onder het motto 'bezint eer ge begint' doen we dat vóórdat we starten met de kadernota.
Per thema en programma geven we antwoord op:

  • Wat wilden we bereiken?
  • In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?
  • Wat deden we om de doelstellingen te bereiken? Dit toont de meest relevante activiteiten die we als gemeente in 2015 uitvoerden;
  • Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren? Hiermee reflecteren we op mogelijke verbeteringen in het beleid en/of keuzes. Deze punten zijn weer input voor de kadernota 2017.

Met het beantwoorden van deze vragen zijn de programmateksten voor het jaarverslag van 2015 ook voor een groot deel gereed.

Thema's en programma's

De programma-evaluatie bestaat uit de indeling van thema’s en programma’s uit de programmabegroting 2016-2019. Dat geldt ook voor de bijbehorende doelstellingen en indicatoren.

  • Thema's. Dit betreft 2 overkoepelende thema's: kracht van de samenleving en (regionale) samenwerking en netwerken. Deze thema’s zijn een belangrijke rode draad in het coalitieakkoord. Ze zijn voor alle programma’s van grote invloed op onze werkwijze in de komende jaren.
  • Programma's. Dit is de indeling van activiteiten die we in de programmabegroting 2016-2019 hanteren.

Hoofdlijnen

Deze evaluatie geeft de hoofdlijnen weer per programma / thema. We formuleren zo kort & krachtig mogelijk. Het doel is niet om volledig te zijn. Het accent ligt bij de uitgevoerde activiteiten. De bereikte resultaten (de effecten) zijn soms moeilijk vast te stellen. Dat geldt ook voor de relatie tussen oorzaak-gevolg. We zoeken naar een passend evenwicht om te monitoren wat de (meerjarige) effecten zijn van beleidskeuzes.