Kracht van de samenleving

Wat willen we bereiken?

We bevorderen een sterke en leefbare samenleving in een nieuwe rolverdeling. Oss, we maken het samen, voor elkaar. We zijn een gemeente die de kracht van mensen en hun netwerken centraal stelt, hun professionaliteit en expertise erkent en waardeert. We zijn een gemeente die deze krachten in de samenleving herkent, zijn gang laat gaan, viert, ondersteunt, mobiliseert, versterkt, verbindt en zo nodig afdwingt.
We zijn een gemeente die maatschappelijk effect en zelforganisatie voorop stelt. We helpen mensen actief waar deze oriëntatie of dit vermogen tekort schiet. Uitval en uitsluiting zijn onderwerpen waar de gemeente bij betrokken blijft.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
1. Inwoners en initiatiefnemers ervaren een meedenkende overheid
2. Meer invloed, meer betrokkenheid en meer eigenaarschap
3. Sterke wijk- en dorpsraden
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Inwoners en initiatiefnemers ervaren een meedenkende overheid
2. Meer invloed, meer betrokkenheid en meer eigenaarschap
3. Sterke wijk- en dorpsraden
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • We gaan meer communiceren over resultaten, bijvoorbeeld over initiatieven en over waar kansen liggen.
  • We gaan nadenken over het zichtbaar maken van de resultaten van deze nieuwe manier van werken. Daarmee kunnen we richting de raad verantwoorden waar we staan en richting de samenleving kijken of we meer initiatieven los kunnen maken.
  • Na de opstartfase in 2015 gaan we diverse projecten in 2016 uitvoeren: burgerbegroting, Right to challenge en gebiedsgerichte financiering van de zorg.
  • In 2016 gaan we werken aan de rol van wijk- en dorpsraden, de rol van de wijkcoördinatoren, de rol van het bestuur en de onderlinge manier van samenwerken.
  • We kunnen budgetten vanuit de programma’s soms anders inzetten om initiatieven mogelijk te maken.

Voorzieningenkaart

Buurttuin BergbOss

Zorgcoörperatie het Land van Herpen